Gå til indhold

Ledelsesreformen: Fremskridt i hele landet

I det meste af landet arbejder hospitalsafdelinger med at føre den ledelsesreform ud i livet, som Overlægeforeningen og Danske Regioner aftalte rammerne for ved OK21.

Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland

Målet med reformen er at skabe fundamentet for et bedre sundhedsvæsen ved styrke den lægelige ledelse. Ændringerne blev aftalt i erkendelse af, at tiden var løbet fra den eksisterende ledelsesstruktur med kun én ledende overlæge på selv kæmpestore afdelinger.

Derfor aftalte parterne at gøre de nuværende ledende overlæger til cheflæger og oprette nye stillinger som ledende overlæger.

Målet er bl.a. at sikre, at de nye cheflæger får mulighed for at tænke strategisk og langsigtet, være drivkraft i både afdelingernes og sygehusenes udvikling, og når der skal træffes sundhedspolitiske beslutninger. De kommende ledende overlæger skal med et solidt udgangspunkt i det kliniske arbejde også være klar til at løfte betydelige ledelsesopgaver og fungere som bindeled mellem hverdagen og visionerne.

Overlægeforeningen har fra begyndelsen meldt ud, at det ikke er meningsfyldt at fastlægge en central model for, hvordan en klinisk afdeling skal ledes.

Den bedste organisering afhænger af en lang række lokale forhold, og derfor skal de lokale ledelser og overlægerne i afdelingerne sammen finde løsninger, som sikrer en stærkere lægefaglig ledelse på afdelingsniveau.

Det betyder, at der ses variationer både i tilrettelæggelsen af den nye ledelsesstruktur, og i hvor hurtigt ændringerne falder på plads. Oprindeligt skulle den nye stillingsstruktur træde i kraft 1. april, men det er udskudt til 1. juni pga. travlhed hos arbejdsgiversiden.

Overlægeforeningen har været i tæt dialog med alle regioner, ikke mindst de steder hvor ledelsesreformen går trægt. Undervejs har der i nogle regioner været modstand mod at udpege uddannelsesansvarlige overlæger til ledende overlæger, og i Region Hovedstaden meldte direktionen tidligt ud, at man som ledende overlæge ikke kunne have nogen form for bibeskæftigelse. Denne holdning er dog blevet nuanceret sidenhen, og Overlægeforeningen er fortsat i dialog med regionen for at finde en løsning, der er lige så velfungerende som de nuværende regler.

Men trods forsinkelser og forskelle mellem de fem regioner er den lægelige ledelsesreform godt i gang. Her er en status i de fem regioner i september 2022:

REGION MIDTJYLLAND

I Region Midtjylland er udrulningen af ledelsesreformen på de fleste af regionens hospitaler i gang. Psykiatrien havde før sommeren 2022 udpeget 37 nye ledende overlæger. I Gødstrup, Viborg/Silkeborg, Randers og til dels Horsens går udrulningen også godt.

Region Midtjylland har arbejdet med skabeloner for tre typer ledende overlæger, som skal indføres på alle hospitaler:

• ledende overlæger med afsnitsansvar.

• ledende overlæge med uddannelsesansvar.

• ledende overlæge med speciale- eller funktionsansvar.

Udgangspunktet er, at der skal etableres uddannelsesansvarlige ledende overlæger i alle afdelinger. Tilsvarende skal specialeansvarlige overlæger og overlæger på aftalen om organisatorisk ledelse løftes op som ledende overlæger.

Der har dog været udfordringer med at få alle hospitaler til at acceptere, at tjenestemandsansatte specialeansvarlige på lønramme 51 konverteres til lønramme 52 som ledende overlæger. Derfor har en række af de specialeansvarlige på lønramme 51 valgt muligheden for at fortsætte i en lukket gruppe som specialeansvarlige overlæger med samme opgaver som hidtil.

Den største udfordring i Region Midtjylland har været, at Aarhus Universitetshospital (AUH) ikke er påbegyndt udrulningen af det nye ledelsesniveau med ledende overlæger. Overlægeforeningen har i den anledning bedt om et møde med regionen og AUH med henblik på, at AUH lever op til overenskomsten og ansætter ledende overlæger ligesom regionens øvrige hospitaler.

REGION SYDDANMARK

I Region Syddanmark foregår processen med indførelse af den nye ledelsesstruktur decentralt på de enkelte sygehuse, og på de fleste af regionens sygehuse og hospitaler er man nået langt med at indføre den nye ledelsesstruktur. Her er en status fra september 2022:

Sygehus Lillebælt: Her er stort set alle specialeansvarlige overgået til ledende overlæger. Der er udnævnt enkelte nye ledende overlæger, som ikke var specialeansvarlige i forvejen, og der kommer forventeligt flere til.

Sydvestjysk Sygehus: Er i mål. Nye ledende overlæger er hovedsageligt tidligere specialeansvarlige, og en del af de tidligere specialeansvarlige er forblevet specialeansvarlige. Der er udnævnt et par enkelte nye ledende overlæger, som ikke var specialeansvarlige i forvejen.

Sygehus Sønderjylland: Er i mål. Nye ledende overlæger er hovedsageligt tidligere specialeansvarlige. Flere af de tidligere specialeansvarlige er forblevet specialeansvarlige efter eget valg. Der er udnævnt fire nye ledende overlæger, som ikke var specialeansvarlige i forvejen. Der er ikke umiddelbart lagt op til at udnævne flere ledende overlæger.

Odense Universitetshospital: Her har man valgt at gennemføre en større proces og gennemgå ledelsesstrukturen på alle afdelinger. Processen er stadig i gang i forhold til de involverede læger. Der forventes at blive omkring 150 ledende overlæger, når man er i mål.

Psykiatrien: Alle nye ledende overlægestillinger er i opslag, da man har valgt et helt nyt indhold til alle stillinger. Det medfører, at ingen på forhånd er ”selvskrevne” til eget tidligere job. En del af de nye stillinger som ledende overlæge er på plads, men ikke alle.

Man har haft forholdsvis mange specialeansvarlige overlæger, og de, der ikke søger og får en ledende overlægestilling, forbliver specialeansvarlige.

REGION SJÆLLAND

Overlægeforeningen har haft en god dialog med regionen, og forhandlingerne om den nye ledelsesstruktur er forløbet godt.

Regionen har udarbejdet en generel stillingsbeskrivelse for stillingen som ledende overlæge. Den lægger op til, at den ledende overlæge som hovedregel skal varetage fire ledelsesområder i varierende grad:

• Personaleledelse, f.eks. rekruttering, udviklingssamtaler og lægefaglig uddannelse.

• Driftsledelse, f.eks. ansvar for daglig planlægning, koordinering og drift.

• Faglig ledelse, f.eks. ansvar for retningslinjer, vejledninger og lægefaglig udvikling.

• Organisatorisk ledelse, f.eks. medansvar for at udvikle strategier og optimere organisationen.

For langt de fleste nye ledende overlæger er der også udarbejdet individuelle funktionsbeskrivelser. Der har været 1:1-samtaler med alle specialeansvarlige overlæger i foråret 2022 og herefter har der været forhandlinger om overgang til stillinger som ledende overlæger på de enkelte sygehuse.

Forhandlingerne har været tilrettelagt som en struktureret proces fra regionens side, hvor hvert sygehus forhandles efter tur.

Indtil videre er forhandlingerne på Sjællands Universitetshospital (SUH), Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse (NSR) og Nykøbing Falster Sygehus afsluttet. Forhandlingerne i Psykiatrien er i gang, og på Holbæk Sygehus forventes forhandling afsluttet i oktober måned.

Det overordnede billede er, at lønforhandlingerne er landet godt.

På Sjællands Universitetshospital, som er regionens største sygehus, er der indgået aftaler for 56 nye ledende overlæger, hvoraf de 23 er overgået fra stillinger som specialeansvarlig overlæge, og 33kommer således fra stillinger som overlæge (primært afsnitsansvarlige). Lønmæssigt har forhandlingerne ført til et tilfredsstillende resultat.

På Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse er der lavet aftaler for 27 nye ledende overlæger, hvoraf de 19 kommer fra en stilling som specialeansvarlig overlæge.

På Nykøbing Falster Sygehus er der 7 nye ledende overlæger og 5 vakante. For 11 specialeansvarlige overlæger er der indgået aftaler om fortsat ansættelse som specialeansvarlig overlæge.

I Psykiatrien og på Holbæk Sygehus, som dog ikke er færdigforhandlet, vil der være hhv. 22 og 21 stillinger som ledende overlæger i den nye ledelsesstruktur.

På de øvrige sygehuse er der ligeledes indgået aftaler for et mindre antal specialeansvarlige overlæger, som ikke har ønsket at overgå til en stilling som ledende overlæge.

REGION HOVEDSTADEN

Frederiksberg-Bispebjerg hospital er umiddelbart længst i processen. Her har ledelsen haft konkrete drøftelser med de overlæger, som den ønsker at tilbyde en stilling som ledende overlæge. Det har resulteret i, at ca. 30 overlæger skifter fra overlægeoverenskomsten til lægechefaftalen som nye ledende overlæger.

En del, men ikke alle af de nuværende uddannelsesansvarlige overlæger, udnævnes til ledende overlæger. Region Hovedstaden har ikke haft tradition for at ansætte specialeansvarlige overlæger, og der er således kun lige knap 40 specialeansvarlige overlæger ansat i regionen i dag.

På Rigshospitalet er ledelsen tilbageholdende med at sætte antal på nye stillinger som ledende overlæge. Da der typisk er tale om højt specialiserede funktioner, ofte bemandet med få overlæger, bliver antallet af ledende overlæger formentlig mindre end på andre hospitaler.

Der er desuden indgået en del aftaler på Nordsjællands Hospital. Her overgår omkring 40 nuværende overlæger til stillinger som ledende overlæger. De øvrige hospitaler er i gang med at forberede implementeringen af ledelsesreformen i OK21, men der er endnu ikke forhandlet konkrete aftaler på plads.

Processen i Hovedstaden præges desuden af, at regionsdirektionen tidligt meldte ud, at man som ledende overlæge ikke kan have bibeskæftigelse. En sådan beslutning ville få vidtrækkende konsekvenser, da mange af de kommende ledende overlæger varetager vigtige funktioner ved siden af deres hovedbeskæftigelse, f.eks. som medlemmer af råd og nævn eller som vikarer på hospitaler i andre regioner.

Overlægeforeningen har gentagne gange påpeget overfor Region Hovedstadens direktion, at et generelt forbud mod bibeskæftigelse for ledende overlæger er i strid med gældende regler og har foreslået, at det som hidtil skal være en konkret og individuel vurdering, der afgør, om bibeskæftigelsen kan fortsætte. Dette er direktionen enig i, men har tilkendegivet, at man vil have en skærpet holdning til, hvilken bibeskæftigelse man kan have som leder på Lægechefaftalen.

REGION NORDJYLLAND

I forbindelse med gennemførelsen af OK21 har Region Nordjylland ønsket at indføre en ny, mere patientnær ledelsesorganisering. Overlægeforeningen har derfor indgået aftale med regionen om at udskyde implementeringen af ledelsesreformen fra 1. juni 2022 til september 2022.

Region Nordjylland iværksatte i marts 2022 et analysearbejde med henblik på at kunne fremlægge forslag til den fremtidige ledelsesorganisering på regionens hospitaler, som skulle være afsluttet i september.

Udgangspunktet er den nuværende hospitalsstruktur med tre hospitalsledelser, hvor den entydige ledelsesmæssige reference til regionens direktion fastholdes.

Arbejdsgruppen bag analysearbejdet har fået hjælp af ekstern konsulent Mads Koch Hansen, ligesom der har været et ønske om at inddrage udvalgte ledelses- og medarbejderfora i regionen.

Hverken Overlægeforeningen eller overlægerne i Region Nordjylland har oplevet en særlig høj grad af inddragelse. Tværtimod har det været svært at få informationer om analysearbejdet og implementeringen af OK21.

Region Nordjylland har 23. august sendt en beskrivelse af forslag til ny struktur i høring hos de faglige organisationer. Det er Overlægeforeningens umiddelbare opfattelse, at forslaget lægger op til en styrkelse af den administrative ledelse i toppen af organisationen, mere end der er tale om en styrkelse af den patientnære ledelse, da regionen ønsker at indføre en ny gruppe ledere i form af vicedirektører.

Det er dog svært generelt at gennemskue de reelle konsekvenser af det fremsendte høringsmateriale, da det alene opridser en ny ledelsesstruktur i et ledelsesdiagram, mens det fremgår, at et opdateret ledelsesregulativ og flere nye funktionsbeskrivelser ikke er færdigt. Overlægeforeningen har derfor kraftigt opfordret regionen til også at sende dette materiale i høring, så der kan sikres en bred opbakning til den egentlige udmøntning af arbejdsfunktionerne, ansvaret og beføjelserne hen mod en mere patientnær ledelse og implementering af ledelsesreformen i OK21.