Gå til indhold

Klinikpersonalets arbejdsopgaver og funktionsbeskrivelser

I en lægepraksis vil personalet både varetage administrative og kliniske arbejdsopgaver. En del af disse arbejdsopgaver sker på delegation fra lægen. Her kan du læse om lægens ansvar, funktionsbeskrivelser, efteruddannelse til personale og løn.

Fælles for klinikpersonalet er, at de er lønmodtagere ansat i klinikken. Lønmodtagere i Danmark er omfattet af en række arbejds- og ansættelsesretlige love, som den praktiserende læge, som arbejdsgiver, er forpligtet til at overholde.

Er arbejdsgiver medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening vil overenskomsten endvidere regulere en række ansættelsesretlige forhold, der dermed supplerer gældende lovgivning.

Det ansættelsesretlige område er stort, men hvis du er medlem af PLA, kan du på pla.dk få hjælp til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt, og til hvilken løn medarbejderen skal have.

Du kan også få oplysninger om en række forhold, der regulerer det løbende ansættelsesforhold fx ferieregler og sygdom hos medarbejderen. Og skal medarbejderen afskediges, kan PLA også hjælpe dig.

Læs overenskomster for konsultationssygeplejersker, praksisbioanalytikere og lægesekretærer

Lægens ansvar

Autoriserede sundhedspersoner kan uddelegere opgaver inden for den givne virksomhed (her lægepraksis), til andre – både autoriseret sundhedspersonale (konsultationssygeplejersker, praksisbioanalytikere, social- og sundhedsassistenter og jordemødre) og til andet personale uanset uddannelsesmæssig baggrund (lægesekretærer, farmakonomer m.v.).

Delegationen sker under lægens ansvar. Lægen har ansvaret for, at sikre rammerne for personalets faglige opgaveløsning.

Læs mere om delegation

Det gælder den konkrete tilrettelæggelse af arbejdet i form af vejledning og instrukser, den tidsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet og at det sikre og nødvendige udstyr og remedier til varetagelse af opgaver er tilgængelige.

Endelig er det også klinikejerens ansvar løbende og overordnet at tilse, at klinikpersonalet har viden og kompetencer, som gør dem i stand til at løse deres opgaver forsvarligt.

Se opgaver klinikpersonale typisk udfører, og overenskomsten de er omfattet af

Løn

PLA har to overenskomster for praksispersonalet. Én der omfatter uddannede sygeplejersker og bioanalytikere, og én der omfatter alt andet praksispersonale (lægesekretærer, jordemødre, social- og sundhedsassistenter m.v.).

Overenskomsterne fastsætter en mindsteløn. Løn herudover er ”frivillig” og kaldes et personligt tillæg. Du kan kontakte PLA og få vejledning om hvad lønniveauet er for din medarbejder.

En praksismedarbejder udfører også arbejdsopgaver, der ikke direkte afstedkommer indtjening, men det kan give god mening for dit budget, at holde ”styr” på udgiften til dit praksispersonale.

Beregn udgiften ved ansættelse af en konsultationsmedarbejder med denne excel-beregner

Tilskudsberettiget efteruddannelse til praksispersonale

Puljemidlerne fra indsatsområdet ”En læge tæt på dig” forlænges frem til udgangen af 2023, og PLO-E samt regionerne udbyder således en række tilskudsberettigede kurser for praksispersonale. De tilskudsberettigede kurser skal kvalificere personalet til at overtage opgaver og dermed aflaste lægen.

For at tilskynde at praksispersonalet udvikler og vedligeholder deres kompetencer, kan du få dækket dine udgifter forbundet med dit praksispersonales deltagelse i efteruddannelseskurser.

PLA-overenskomsterne giver praksispersonalet ret til 4 betalte efteruddannelsesdage om året.

 • Det nære sundhedsvæsen - En læge tæt på dig - tilskudsberettigede kurser

  For disse kurser ydes der fuld refusion af kursusafgift, tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2.820,00/dag) samt transportgodtgørelse.
   
  Det er lægen, der søger om tilskuddet via fondssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

  Ligeledes kan der søges refusion for kursusafgift samt tabt arbejdsfortjeneste for skoleophold for klinikkens eget personale, hvis én af jeres sygeplejersker deltager i specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Læs evt. mere her.

 • Særlig lungesatsning - spirometri

  I perioden 2019-2022 udbydes en række kurser i spirometri, som også er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport.

  For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport. For fælleskurser gælder det, at der gives refusion for kursusgebyret på 7500 kr. og op til 3000 for transport.

  Kurserne i spirometri er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til ét kursus. Bemærk at der ikke gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste på spirometrikurser.

  Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Funktionsbeskrivelser

Betragt funktionsbeskrivelsen som et supplement til ansættelseskontrakten. Tag afsæt i klinikkens arbejdsopgaver, og brug funktionsbeskrivelsen som et redskab, der løbende kan opdateres, fx ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

I funktionsbeskrivelsen har du også mulighed for, sammen med medarbejderen, at få sat ord på medarbejderens kompetencer- og evt. udviklingspotentialer. Typisk vil en funktionsbeskrivelse kunne udarbejdes på max. én A4 side

En funktionsbeskrivelse er også rar at have, hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt, og en anden medarbejder eller en vikar skal overtage den sygemeldtes arbejdsopgaver for en periode.

Skal der udarbejdes en funktionsbeskrivelse? Du har ikke pligt til at udarbejde en funktionsbeskrivelse. Vælger du at gøre det, skal du angive dette i PLA’s standardkontrakter ved at markere ja i feltet, der vedrører, om der er udarbejdet særskilt stillingsbeskrivelse (punkt 2. i PLA's standardkontrakter).

Siden oprettet 3. november 2022