Gå til indhold

Attester til politi og retsvæsen

På retsområdet er der forudsat anvendt bestemte lægeattester på en række områder. Det gælder fx ved attestation af lovligt forfald fra retten, eller når en læge undersøger en detentionsanbragt person.

Politiattest (Til brug ved friske skadetilfælde)

Politiet anmoder typisk om en politiattest i forbindelse med at politiet optager anmeldelse eller umiddelbart efter. I nogle tilfælde anmeldes vold ikke med det samme til politiet, hvorfor der kan gå lidt tid fra selve hændelsen og til politiet anmoder om politiattesten.

Af og til anmeldes vold skriftligt. I de situationer skal politiet have fat i den forurettede med henblik på udfyldelse af samtykkeerklæring, før det er muligt at indhente politiattesten.

Hvis den forurettede har været tilset af en læge fx på skadestuen, og der i den forbindelse er optaget journal omkring skaden, kan politiattesten udfærdiges med baggrund i journalnotatet.

Patienten skal i den situation ikke indkaldes til fornyet undersøgelse

Der er i politiattesten intet krav om, at det er den behandlende læge, som skal udfylde attesten. Spørgsmålene i attesten kan sagtens besvares af en anden læge ud fra de eksisterende journaloplysninger.

Honorar

Politiattester udfærdiget af privatpraktiserende læger honoreres efter regning. Regningen sendes til politiet.

Politiattester udfærdiget af sygehuslæger honoreres ikke af politiet, idet det betragtes som en del af hospitalsarbejdet.

Lægeerklæring ifm detentionsanbringelse

Når en beruset person frihedsberøves og anbringes i detentionen, er der krav om, at den detentionsanbragte skal undersøges af en læge.

Det er politiet, der har ansvaret for detentionsanbringelsen. Lægen er konsulent for politiet, men er ikke derved en del af et sanktionssystem. Lægen skal omvendt være med til at sikre, at de personer, der i situationen har behov for lægelig behandling, får det.

Der er til brug for den lægelige undersøgelse udarbejdet en attest »Lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse«.

Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet

Lægen anfører resultatet af sin undersøgelse på attesten, og der anføres ved afkrydsning en konklusion, hvor mulighederne er:

a) Undersøgtes tilstand skønnes ikke behandlingskrævende.

b) Undersøgte bør umiddelbart undersøges yderligere (skadestue/indlægges).

c) Andet, herunder supplerende bemærkninger.

Hvis tilstanden på nogen måde forværres, bør undersøgelsen gentages. I tilfælde af hurtig forværring bør undersøgte straks bringes til sygehus.

Attesten udfærdiges i umiddelbar tilslutning til undersøgelsen og udleveres straks til politiet.

Det er politiet, der stiller blanketten til rådighed for lægen.

Der er i flere politikredse lavet lokale samarbejdsordninger til løsning af opgaven.

Se mere i Attestnøglen 

Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten

Når en person angiver sygdom som årsag til manglende fremmøde i retten, kan retten kræve, at personen dokumenterer dette ved en lægeattest. Attesten kan indhentes såvel forud for planlagt retsmøde som efter dette.

Personen har som udgangspunkt pligt til at fremlægge lægeattesten senest samtidig med det tidspunkt, hvor den pågældende skal møde i retten, men kan også blive bedt om at skaffe attesten efter retsmødet.

Udfærdiges af patientens sædvanlige læge

Attesten udfærdiges af personens sædvanlige læge eller dennes vikar. Er personen indlagt på sygehus, kan attesten udfærdiges af en læge på sygehuset.

Bestemt attest

Attestudvalget har indgået aftale med Domstolsstyrelsen om en formular, der skal bruges: ”Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten”. Formularen findes i Attestnøglen samt på Domstolsstyrelsens hjemmeside. I nogle tilfælde vil patienten selv medbringe attestformularen.

Attesten udfærdiges på baggrund af en personlig undersøgelse af patienten, journaloplysninger eller meddelelse fra anden læge. Det oplyses, hvornår det aktuelle sygdomstilfælde er begyndt, om tilstanden forhindrer fremmøde, evt. blot kortvarigt fremmøde af op til en times varighed, og særligt hvilke helbredsforhold, der konkret hindrer fremmødet. Der gives endeligt et skøn over varigheden.

Honorar

Attesten honoreres for medgået tid, betales af patienten og udleveres til denne.

Se mere i Attestnøglen