Gå til indhold

Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret

Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret er sidst ændret på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde den 12. juni 2021.

1. Kompetence

1.1 Voldgiftsretten afgør bindende alle stridsspørgsmål mellem medlemmerne indbyrdes og mellem et medlem og Lægeforeningen og/eller dennes forhandlingsberettigede forening, såfremt spørgsmålet vedrører kollegiale forhold eller standens interesser, og parterne er enige om at forelægge spørgsmålet for Voldgiftsretten, hvilket anses for at være tilfældet i sager, hvor voldgiftsbehandlingen er aftalt i købekontrakter og interessentskabskontrakter.

1.2 Voldgiftsretten afgør bindende uenighed om fortolkningen af Lægeforeningens eller de forhandlingsberettigede foreningers vedtægter, kollegiale vedtægter og andre bestemmelser, som parterne er enige om at forelægge Voldgiftsretten.

1.3 Voldgiftsretten afgør bindende alle stridsspørgsmål mellem Lægeforeningen og en forhandlingsberettiget forening mellem disse indbyrdes om stands- og sundhedspolitiske spørgsmål, som parterne er enige om at forelægge Voldgiftsretten.

1.4 Voldgiftsretten afgør bindende eksklusionssager

1.5 Voldgiftsretten afgør bindende anke af nægtelse af optagelse af læge som medlem

1.6 Voldgiftsretten afgør bindende interne afgørelser, som en forhandlingsberettiget forening beslutter skal træffes af Voldgiftsretten

1.7 Voldgiftsretten afgør bindende afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn, der indbringes for Voldgiftsretten.

2. Valg og sammensætning

2.1 Lægeforeningens Voldgiftsret består af en formand, der er jurist, og 6 andre medlemmer, der er læger, jf. dog pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 og 2.9.

2.2 Formanden er præsidenten for Sø- og Handelsretten eller en af ham udpeget juridisk dommer. Formanden udpeger en suppleant, som skal være juridisk dommer.

2.3 Lægeforeningens Repræsentantskab vælger 6 lægelige medlemmer for 2 år efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger, som hver indstiller 2 medlemmer. For hvert medlem vælges 1 suppleant, ligeledes efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger. Medlemskab, for samme indstiller, er begrænset til en samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden på 2 år nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås.

2.4 I behandlingen af sager, der vedrører stridsspørgsmål mellem et medlem og Lægeforeningen eller en forhandlingsberettiget forening samt i eksklusionssager deltager 2 læger, udpeget af det pågældende medlem, formanden og sædvanligvis 2 af de i stk. 3 nævnte lægelige medlemmer eller disses suppleanter efter formandens bestemmelse på grundlag af indstilling fra bestyrelsen. Hvis sagen findes at være af særlig vidtrækkende betydning, kan formanden bestemme, at der i sagen deltager 3 medlemmer, udpeget henholdsvis af det pågældende medlem og 3 medlemmer udpeget af formanden blandt de i stk. 3 nævnte lægelige medlemmer. Hvis medlemmet af Læge-foreningen ikke senest 14 dage efter at være anmodet derom har udpeget sine medlemmer af Voldgiftsretten, udpeges disse af formanden.

2.5 Ved ankebehandling af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn deltager formanden samt 2 medlemmer, der udpeges af denne.

2.6 Ved behandling af sager, hvor der nedlægges påstand om erstatning, bod eller eksklusion på grund af forhold, som Voldgiftsretten har taget stilling til som ankeinstans for Lægeetisk Nævn, skal Voldgiftsretten sammensættes af medlemmer og/eller suppleanter, som ikke har deltaget i den tidligere ankebehandling af Lægeetisk Nævns afgørelse.

2.7 I behandlingen af andre sager end de i stk. 4 nævnte deltager 4 af de repræsentantskabsvalgte medlemmer efter formandens bestemmelse. Formanden kan dog bestemme, at Voldgiftsrettens sammensætning udvides til at omfatte samtlige 6 lægelige medlemmer.

2.8 I sager vedrørende stridsspørgsmål om interessentskabs- og kompagniskabskontrakter deltager 4 af de repræsentantskabsvalgte, hvor mindst 2 skal være alment praktiserende læger respektive praktiserende speciallæger. Formanden kan dog ud fra en sags beskaffenhed bestemme, at alene 2 af de repræsentantskabsvalgte deltager i behandlingen af sagen, hvoraf mindst 1 skal være alment praktiserende respektive praktiserende speciallæge.

2.9 De lægelige medlemmer og deres suppleanter har pligt til at modtage valg, men ikke genvalg. Valg og genvalg kan ikke finde sted efter ophør af virksomhed inden for den lægelige hovedstilling.

3. Sagernes behandling

3.1 Lægeforeningen, en forhandlingsberettiget forening eller et medlem kan begære en sag ind-bragt for Voldgiftsretten. Begæringen skal indeholde begrundelse for sagens anlæggelse samt den påstand, der nedlægges. Begæring om en sags indbringelse for Voldgiftsretten indgives til Voldgiftsrettens formand.

3.2 Voldgiftsretten kan beslutte at forlange, at der deponeres et beløb eller stilles sikkerhed herfor til hel eller delvis dækning af udgifterne ved Voldgiftsretten. Under sagens forløb kan Voldgiftsretten beslutte at forlange, at der deponeres et yderligere beløb eller stilles sikkerhed herfor.

3.3 Bestyrelsen kan på en parts begæring beslutte, at et stridsspørgsmål, der henhører under Voldgiftsretten, i stedet skal behandles af de ordinære domstole.

3.4 I sager mellem medlemmer skal Lægeforeningens regionale repræsentation snarest gøre forsøg på lokalt at mægle forlig mellem parterne ved en mæglingsmand, der ikke må være medlem af eller suppleant i Voldgiftsretten. Mæglingsmanden skal underrette Voldgiftsrettens formand om resultatet af mæglingsforsøget. Mæglingspligten gælder dog ikke ankesager omfattet af pkt. 5.

3.5 Bestyrelsen kan pålægge et medlem, en forhandlingsberettiget forening at anlægge sag ved Voldgiftsretten. I sådanne sager kan forlig ikke indgås uden Bestyrelsens samtykke.

3.6 Voldgiftsrettens formand kan i særlige tilfælde beslutte, at sagen skal behandles og voteres skriftligt.

3.7 Voldgiftsretten kan idømme en part en bøde op til kr. 50.000 og kan, hvis det skønnes, at ukollegial optræden har påført den anden part tab, tillægge denne erstatning. Dette gælder dog ikke i ankesager vedrørende afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn.

3.8 Voldgiftsrettens medlemmer er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse, der fastsættes af Voldgiftsretten.

3.9 Voldgiftsretten træffer bestemmelse om, hvem af parterne der skal betale voldgiftssagens omkostninger, herunder eventuelle omkostninger til advokatbistand. Voldgiftsretten kan i alle tilfælde pålægge Lægeforeningen helt eller delvis at bære omkostningerne ved en sags behandling. I ankesager omfattet af pkt. 5, hvor Voldgiftsretten ikke stadfæster Nævnets afgørelse, afholdes sagsomkostningerne fuldt ud af Lægeforeningen.

3.10 Voldgiftsrettens kendelse skal være forsynet med motivering, der skal udtale rettens bedømmelse af forholdet.

3.11 Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt kendelse eller forlig i en sag skal offentliggøres i Ugeskrift for Læger.

4. Eksklusionssager

4.1 Spørgsmål om eksklusion af et medlem indbringes med skriftlig motivering for Voldgiftsretten af bestyrelsen. Denne beskikker et medlem eller en advokat til at fungere som anklager for retten. Når forslag om eksklusion skyldes en forhandlingsberettiget forening, sker beskikkelsen efter forhandling med denne.

4.2 Voldgiftsretten kan ved kendelse om eksklusion bestemme, at eksklusionen gælder for et i kendelsen angivet tidsrum. Er eksklusionen ikke tidsbegrænset, kan retten bestemme, at spørgsmål om genoptagelse først efter et i kendelsen angivet åremål kan indbringes for retten af den ekskluderede.

5 Ankesager fra Lægeetisk Nævn

5.1 En sags parter kan indbringe en afgørelse truffet af Lægeetisk Nævn for Voldgiftsretten.

5.2 Ankesagen behandles skriftligt på grundlag af Lægeetisk Nævns afgørelse og det materiale, der forelå for Nævnet.

5.3 Voldgiftsrettens ankeafgørelser tilstilles bestyrelsen med henblik på dennes stillingtagen til, om der skal foretages yderligere retsskridt, herunder om der skal anlægges sag ved Voldgiftsretten med påstand om idømmelse af erstatning, bod eller eksklusion.

6. Overgangsbestemmelse

6.1 Bestemmelsen om valg af lægelige medlemmer i pkt. 2.3 træder i kraft straks på Lægemødet 2021 og omfatter medlemmer, der vælges for første gang (nyvalg).

Medlemmer, der er eller har været valgt eller udpeget under de nuværende funktionstidsregler er også omfattet af ændringerne fra Lægemødet 2021, idet bestemmelsen om funktionstid på 8 år for disse medlemmer dog først træder i kraft fra og med Lægemødet 2027. Bestemmelsen om valgperioder på 2 år træder i kraft straks på Lægemødet 2021.