Gå til indhold

Kommissorium for Lægeforeningens Forskningsudvalg

1. Udvalgets formål

Forskningsudvalget er et lægefagligt og lægepolitisk udvalg til støtte for Lægeforeningens bestyrelse i spørgsmål om foreningens arbejde med forskningspolitik. Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse. Udvalget skal, på bestyrelsens opfordring eller af egen drift, tage forskningspolitiske problemstillinger op og rådgive bestyrelsen herom.
Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde for bedre rammer og betingelser for forskning på sundhedsområdet, herunder:

 • Understøtte, at Lægeforeningen overvåger den offentlige forskningspolitiske debat og styrker Lægeforeningens rolle i denne
 • Styrke rammerne for den patientnære forskning ved at påvirke regionale, nationale og internationale politiske dagsordener
 • Støtte op om, at forskningsbaseret viden opbygges og omsættes bedst muligt i sundhedsvæsenet
 • Påpege temaområder, hvor rammerne for forskning kan forbedres, herunder vedr. finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling, tværsektorielt samarbejde etc.

2. Udvalgets arbejdsopgaver

Udvalget skal:

 • Etablere vidensgrundlaget for Lægeforeningens visioner og indsatser på forskningsområdet
 • Skabe et beredskab for foreningens politiske deltagelse i de offentlige debatter, der løbende opstår på forskningsområdet
 • Forberede politiske udspil, der dels tager udgangspunkt i lægers oplevede behov for indsatser, dels tager udgangspunkt i de temaer og dagsordener, der eksisterer i omverdenen
 • Etablere sammenhæng med parallelle dagsordener inden for forskning, uddannelse, innovation, lægers arbejdsmarked, erhvervssamarbejde, karriereforhold etc.

3. Udvalgets arbejdsform

Udvalget skal arbejde proaktivt med udvalgte temaer. Udvalget skal have konkrete mål og handleplaner for, hvilke resultater man ønsker at opnå på de regionale, nationale og internationale politiske dagsordener.

Udvalget skal inddrage erfaringer fra lægers dagligdag og arbejde åbent og inddragende med brug af temadage, høringer, seminarer, studiebesøg, eksterne oplægsholdere, surveys, udarbejdelsen af analyser, strategipapirer etc.

Udvalget skal opsøge samarbejdsmuligheder med andre aktører. Udvalget kan nedsætte adhoc-grupper til løsning af konkrete opgaver, projekter, analyser etc.

Formanden fastlægger mødernes dagsorden med evt. forslag fra medlemmerne. Udvalget understøttes af Lægeforeningens sekretariat. Udvalget mødes som udgangspunkt 4 gange årligt.

4. Udvalgets sammensætning

Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer på baggrund af indstillinger fra de forhandlingsberettigede foreninger og LVS. Lægeforeningens bestyrelse udpeger formanden blandt udvalgets medlemmer.

Medlemmer udpeges efter de til enhver tid gældende bestemmelser om repræsentation i udvalg m.v. i Vedtægter for Lægeforeningen.

Ophør af medlemskab i en valgperiode følger de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Vedtægter for Lægeforeningen.

Udvalget består af 11 medlemmer:

 • Et medlem fra Lægeforeningens bestyrelse
 • To medlemmer indstillet af Foreningen af Speciallæger
 • To medlemmer indstillet af Yngre Læger
 • To medlemmer indstillet af Praktiserende Lægers Organisation
 • To repræsentanter indstillet af LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) med særlige forudsætninger inden for grundforskning og klinisk forskning
 • Et medlem udpeget af Lægeforeningens bestyrelse med særlige forudsætninger inden for sundhedstjenesteforskning
 • En observatør, der er repræsentant for FADL

5. Evaluering

Lægeforeningens bestyrelse vil evaluere udvalget løbende med henblik på evt. korrektioner i udvalgets videre arbejde.