Gå til indhold

Kommissorium for Lægeforeningens Forskningsudvalg

1. Hjemmelsgrundlaget

Forskningsudvalget er nedsat af Lægeforeningens bestyrelse og rådgiver bestyrelsen inden for de af udvalget beskrevne formål og opgaver.

2. Udvalgets formål

Forskningsudvalget er et lægefagligt og lægepolitisk udvalg til støtte for Lægeforeningens bestyrelse i spørgsmål om foreningens arbejde med forskningspolitik. Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse. Udvalget skal, på bestyrelsens opfordring eller af egen drift, tage forskningspolitiske problemstillinger op og rådgive bestyrelsen herom.

Formålet med udvalget er at styrke Lægeforeningens rolle i det politiske arbejde for bedre rammer og betingelser for forskning på sundhedsområdet, herunder:

 • Understøtte, at Lægeforeningen overvåger den offentlige forskningspolitiske debat og styrker Lægeforeningens rolle i denne
 • Styrke rammerne for den patientnære forskning ved at påvirke regionale, nationale og internationale politiske dagsordener
 • Støtte op om, at forskningsbaseret viden opbygges og omsættes bedst muligt i sundhedsvæsenet
 • Påpege temaområder, hvor rammerne for forskning kan forbedres, herunder vedr. finansiering, karriereforhold, kvalitetsudvikling, tværsektorielt samarbejde etc.

3. Udvalgets opgaver og ansvar

3.1. Opgaver

Udvalgets opgaver indebærer, at:

 • Etablere vidensgrundlaget for Lægeforeningens visioner og indsatser på forskningsområdet
 • Skabe et beredskab for foreningens politiske deltagelse i de offentlige debatter, der løbende opstår på forskningsområdet
 • Forberede politiske udspil, der dels tager udgangspunkt i lægers oplevede behov for indsatser, dels tager udgangspunkt i de temaer og dagsordener, der eksisterer i omverdenen
 • Bidrage til og skabe sammenhæng med Lægeforeningens øvrige sundhedspolitiske dagsordener. 

3.2. Ansvar

Udvalget refererer til Lægeforeningens bestyrelse.

Udvalget arbejder inden for rammerne af Lægeforeningens fastlagte politiske linje.  Hvis der ønskes indført større eller principielle afgivelser herfra, er udvalget forpligtet til at indhente Lægeforeningens bestyrelses godkendelse.

Udvalget skal opsøge samarbejdsmuligheder med andre aktører. Udvalget har selvstændig kompetence til at nedsætte adhoc-grupper til løsning af konkrete opgaver, projekter, analyser m.v.

4. Udvalgsformandens opgaver og ansvar

Udvalgsformanden leder møderne og sikrer, at der udarbejdes dagsorden og mødereferat.

Udvalgsformanden kan repræsentere Lægeforeningen i forbindelse med deltagelse i eksterne møder og debatter inden for udvalgets arbejdsområde. Det gælder også ved personlige invitationer. 

Udvalgsformanden er ansvarlig for, at bestyrelsen er orienteret om væsentlige emner, som udvalget har behandlet/taget stilling til, eller som udvalget ønsker at behandle, og som har eller kan have betydning for Lægeforeningens politiske linje.  

I tvivlstilfælde sikrer udvalgsformanden afklaring af den politiske linje med Lægeforeningens bestyrelse eller Lægeforeningens formand, inden emnet kan behandles af udvalget, og/eller før udvalgsformanden eventuelt udtaler sig eksternt om emnet.

5. Udvalgets arbejdsformer

Udvalget holder tre til fire møder årligt.

Dagsorden for møderne fastlægges af udvalgets formand med bistand fra Lægeforeningens sekretariat og udsendes til udvalgets medlemmer senest syv dage forud for udvalgsmøderne.

Der udarbejdes et udkast til skriftligt mødereferat, der udsendes til udvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse med henblik på eventuelle bemærkninger. Der fastsættes en frist på højst 14 dage for afgivelse af bemærkninger. Er der ikke kommet bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses referatet for godkendt.

Fremsender udvalgsmedlemmerne bemærkninger til referatet udarbejdes nyt udkast til referat, som fremsendes til udvalgsmedlemmerne med henblik på endelig stillingtagen. Der fastsættes en frist på syv dage. Efter fristens udløb anses referatet for endeligt.

6. Udvalgets sammensætning

Lægeforeningens bestyrelse udpeger medlemmer af udvalget efter indstilling fra de forhandlingsberettigede foreninger og LVS.

Lægeforeningens bestyrelse udpeger formanden for udvalget.

Udvalget består af minimum 11 medlemmer, som tilsammen bør afspejle forskellige områder inden for forskning. Udvalget har følgende sammensætning:

 • Et medlem fra Lægeforeningens bestyrelse
 • To-tre medlemmer indstillet af Foreningen af Speciallæger
 • To-tre medlemmer indstillet af Yngre Læger
 • To-tre medlemmer indstillet af Praktiserende Lægers Organisation
 • To repræsentanter indstillet af LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) med særlige forudsætninger inden for grundforskning henholdsvis klinisk forskning
 • Et medlem udpeget af Lægeforeningens bestyrelse med særlige forudsætninger inden for sundhedstjenesteforskning
 • En observatør, der er repræsentant for FADL

6.2. Medlemmers funktionsperiode

Udvalgsmedlemmer og -formand er omfattet af Lægeforeningens vedtægter om repræsentation i udvalg mv, pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af medlemskab/repræsentation i en valgperiode og udpeges i henhold til disse.

7. Sekretariatsbetjening

Udvalget sekretariatsbetjenes af Lægeforeningens sekretariat.

8. Kommunikation fra udvalget

Udvalget kan beslutte at kommunikere særlige indsatser, færdige projekter, opnåede resultater eller lignende overfor medlemmer eller øvrige interessenter. Det sker efter aftale med Lægeforeningens kommunikationsafdeling og orientering af Lægeforeningens bestyrelse.

9. Tavshedspligt og habilitet

Et udvalgsmedlem er forpligtet til at iagttage almindelig diskretion i sin udøvelse af udvalgsarbejdet. Denne pligt gælder også efter udtrædelse af udvalget.

Et udvalgsmedlem er omfattet af almindelige habilitetsregler.

10. Godkendelse af kommissorium

Nærværende kommissorium er godkendt af Lægeforeningens bestyrelse den 20. januar 2024.