Gå til indhold

Skabelon til udtalelse, hvis der er klaget over behandlingsstedet (styrelsessag)

Her finder du skabelon til udtalelse i klagesag, hvor der er klaget over behandlingsstedet (styrelsessag), samt gode råd til opbygning og formulering af udtalelsen.

Lægeforeningen anbefaler, at det er ledelsen af behandlingsstedet, der underskriver udtalelsen.

Gode råd til opbygning og formulering af udtalelse

Generelle råd:

 • Skriv kortfattet, nøgtern og præcist.
 • Skriv på almindeligt og forståeligt dansk. Udtalelsen skal også læses af personer uden sundhedsfaglig baggrund. Forsøg derfor at undgå eller forklare fagudtryk, dog uden at gå på kompromis med præcisionen.
 • Beskriv forløbet i datid og skriv hele sætninger af hensyn til læsevenligheden. (Fx ”Patienten var alment påvirket…” frem for ”Er alment påvirket…”
 • Undgå at kommentere på klagens berettigelse eller på patientens opførsel (medmindre det er fagligt relevant).
 • Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at påpege fejl eller forhold, som kunne være gjort bedre eller anderledes.
 • Redegør for dine egne synspunkter og handlemåder, men du bør ikke anlægge en videnskabelig, kritisk vurdering af forløbet.
 • Fremsæt ikke negative vurderinger af dig selv.
 • Særlige råd til udtalelse, hvis der er klaget over det samlede forløb på dit behandlingssted (til lederen på behandlingsstedet)
 • Er der klaget over dit behandlingssted og sagen behandles som en styrelsessag, hvor der kan gives kritik til behandlingsstedet, er det ledelsen af behandlingsstedet, som skal sende en udtalelse.

Særlige råd om opbygning af udtalelse i styrelsessag:

 • Indled med en kort beskrivelse af din stilling og position i forhold til det påklagede behandlingsforløb.
 • Beskriv herefter, hvordan du opfatter klagen i forhold til de klagepunkter, der vedrører den kontakt din afdeling/klinik har haft til patienten.
 • Beskriv hændelsesforløbet kort, herunder anamnesen, hvilke undersøgelser, der blev foretaget, hvilke overvejelser, der var i forløbet, og hvilke undersøgelses- og behandlingstiltag, der blev iværksat.
 • Oplys om konklusioner og aftaler, der blev lavet med patienten.
 • Redegør for afdelingens/klinikkens retningslinjer og praksis.
 • Redegør for eventuelle ekstraordinære omstændigheder på afdelingen/klinikken, som havde betydning for forløbet (travlhed, sygdom etc.) (behandling, observation, visitation, afventen, råd om at henvende sig igen, ved forværring etc.).
 • Afslut med en kort sammenfatning.