Gå til indhold

Konkrete afgørelser fra Lægeetisk Nævn

Lægeetisk nævn har til opgave at arbejde for, at medlemmerne af Lægeforeningen har kendskab til og overholder de etiske principper. Dette sker bl.a. gennem afgørelse af konkrete sager, som indbringes for nævnet.

Lægeetisk Nævn kan optage sager til behandling, når et medlem henvender sig med påstand om, at et andet medlem har handlet i strid med et eller flere af de etiske principper.

Lægeetisk Nævn kan også vælge at rejse en sag af egen drift over et eller flere medlemmer af Lægeforeningen med henblik på at vurdere, om medlemmet/medlemmerne har handlet i modstrid med de etiske principper. Lægeforeningens bestyrelse kan desuden anmode Lægeetisk Nævn om at tage en sag op af egen drift

Afgørelser fra Lægeetisk Nævn kan munde ud i, at nævnet ikke mener, at der er sket en overtrædelse af de etiske principper. Omvendt har nævnet mulighed for at udtrykke kritik eller påtale af lægens/lægernes adfærd, hvis nævnet finder, at en læges handlinger falder under en af de grundlæggende standarder, som de etiske principper beskriver.

Overtrædelser, som Lægeetisk Nævn finder særligt alvorlige, skal nævnet indberette til Lægeforeningens bestyrelse med henblik på dennes stillingtagen til, om Lægeforeningen skal anlægge sag imod vedkommende læge ved Lægeforeningens Voldgiftsret med påstand om bod eller eksklusion. Kun Voldgiftsretten kan træffe afgørelse om bod og eksklusion af Lægeforeningens medlemmer.

Du kan læse mere om Voldgiftsretten her 

Hvis en part i sagen er uenig i afgørelsen fra Lægeetisk Nævn, er der mulighed for at anke afgørelsen. Inden for en frist på 4 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse kan sagen af parterne indbringes for Voldgiftsretten, der tager stilling til, om der er sket en overtrædelse af de etiske principper.

Lægeforeningen har lavet en vejledning vedrørende anke af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn til Lægeforeningens Voldgiftsret.
Se vejledningen her

Lægeetisk Nævn offentliggør løbende sine afgørelser i kort, anonymiseret form.