Gå til indhold

Afdelingslægeprojekter og evalueringsrapporter

Her finder du en oversigt over forsøg i afdelingslægeprojektet samt de afsluttende evalueringsrapporter for hver region.

Vælg region og læs om de enkelte projekter

Alle projekter er lagt op i PDF, så de nemt kan downloades.

Faglig ansvarlig for subspecialet kromatografi, Etablering af LCMS-laboratorie på Hospitalsenhed Midt

Faglig ansvarlig afdelingslæge for peroperativ trans-esophageal ekkokardiografi (TEE) ved åben og minimalt invasiv hjertekirurgi

Faglig specialist: Etablering af børnepsykiatrisk gruppeanalytisk behandlingstilbud under overordnet projekttitel

Faglig specialist for udredning af trombocytdefekter

Faglig specialist med fokus på fod-ankelkirugi

Faglig specialist og udvikling inden for akut nyrepåvirkning og understøttede behandling med dialyse

Specialisering i Almen Gynækologi med fokus på kolposkop

Subspecialisering i Almen Gynækologi med fokus på endometriose

Subspecialisering i Almen Gynækologi med fokus på kolposkopi

Faglig specialist indenfor kateterbaseret behandling af akutte og kroniske blodpropper i lungerne

Faglig specialist for erythrocytmembranopatier

Behandlingstilbud til nydiagnosticerede unge med bipolar sygdom under 18 år

BI superbruger i Arbejdsmedicin, Region Midt

Bronkoskopi af børn - faglig specialist, herunder udbygning af højt specialiseret funktion samt forskning

Ekspert i neonatologi

Ekspertuddannelse i neonatologi

Etablering af mitokondrielt og kardiologisk eksperimentelt analyse laboratorium

Faglig specialist - behandling PTSD under indlæggelse

Faglig specialist - Hoftealloplastik revisionskirugi

Faglig specialist for obstruktiv søvnapnø

Faglig specialist i børn med hjertesygdom

Faglig specialist i ECT

Faglig specialist i implementering og validering af kemi- og koagulationsanalyser i automatiseret analysehal

Faglig specialist inden for genetiske og immunbetingede nyresygdomme

Faglig specialist inden for osteoporose

Faglig specialist inden for (PD) med børnedialyse som særlig specialkompetence og faglig specialist inden for ADPKD – med oprettelse af specialeklinik

Faglig specialist inden for behandling af patienter med kræft i knogler og bindevæv (sarkom)

Faglig specialist med evt. et særligt fokusområde

Faglig specialist med fokus på knæalloplastik-kirugi

Faglig specialist med særligt fokus på akut obstetrik

Faglig specialist med særligt fokus på kvalitetssikring af et 2-årig behandlingstilbud

Faglig specialist med særligt fokusområde inden for demens

Faglig specialist med særligt fokusområde: Oprettelse af Idrætsmedicinsk klinik i pædiatrien

Faglig specialist og brobygger inden for hjerte MR-scanning

Faglig specialist: Primær ansvarlig for vågne procedurer på neuroanæstesiologisk afsnit Bedøvelse & Operation 2, AUH

Faglig specialist på smerteområdet med fokus på udvikling af Smerte Enhed

Faglig udvikling af personalet i akut psykiatri

Fagligt fyrtårn for diagnostik og behandling af patienter med invasive svampeinfektioner

Implementering af narrativ familieterapi for børn med emotionelle og relationelle diagnoser

Implementering af og faglig specialist i intrakardiel ekkokardiografi hos patienter med mulig betændelse i hjertet

Klinisk forskning - rollen som investigator på kliniske studier og subspecialisering

Kompleks og tværkulturel medicin

Medicinsk onkologisk behandling af prostata cancer patienter

Neuropædiatrisk ekspert med særlig fokus på epilepsibehandling af børn og unge

Sikring af højt specialiseret funktion - Neuromodulation for kroniske smerter

SSAI i pædiatrisk anæstesi

Subspecialisering i føtalmedicin

Subspecialisering inden for storkarsvaskulitis herunder implementering af vaskulær ultralyd i fast-track spor

Tilpasning af behandlingstilbud til unge (14-18/21 år) med personlighedeforstyrrelse

Tværsektorielle patientforløb og faglig specialist

Faglig og organisatorisk udvikling inden for emnet hjertestop

Implementering af Emento digital forløbsguide i National Center for Autoimmune

Implemtering af Emento digital forløbsguide i National Center for Autoimmune Sygdomme

Styrkelse af den neuro-oftalmologiske funktion i Region Midtjylland ved hjælp af tværfagligt samarbejde

Autoindtegning i stråleterapien i daglig klinisk praksis

Behandlingstilbud til nydiagnostiserede unge med biopolar sygdom (under 18 år)

Brobygning: Gestationel diabetes på RHG

Brobygning: Optimeret behandling af patienter med diabetiske fodsår

Centralstimulerende medicin i højtspecialiseret af neurorehabilitering

Den rette IV-adgang på det rette tidspunkt

Digital Forløbsguide for Mave-Tarmkirurgisk afd.

Digital forløbsguide og informationsplatform

Emento: digital forløbsguide til kræftpatienter

Emneområde forskning: Styrkelse af forskning i palliation

Etablering af Center for Dysfagi ved Øre-, Næse- og halskirurgi, AUH

Etablering af en nordisk biobank for erhvervskohorter

Etablering af fosterneuropatologi på AUH

Etablering af gangtræningstilbud i kommunerne for patienter med claudicatio intermittens

Etablering af kardio-geriatrisk funktion på Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Etablering af klinik for lungehinde sygdomme

Etablering af rusmiddelambulatorium i Regionspsykiatrien Randers

Etablering af tværfaglig vejlederdag

Etablering af Vaskulit Center på Århus Universitetshospital

Etablering og monitorering af Aorta kald

Etablering og udvikling af Myositis Klinik

Fokuseret indsats: Advance Care Planning (ACP) og palliation af patienter med benigne lungesygdomme særligt patienter med KOL

Forbedrings-, kvalitets- og udviklingsansvarlig i diabetisteamet

Forbedringsaktiviteter, herunder fælles beslutningstagen: "Kritisk syge patienter med hyperglykæmi"

Forbedringsaktiviteter, herunder fælles beslutningstagning

Fremtidens nyretransplantationer - Er der en kirurg til stede?

Fælles Beslutningstagen, Adj beh for patienter med malignt melanom

Fælles beslutningstagning i kræftafdelingen; uddannelse og implementering

Hidrosadenitis suppurativa (HS) MDT konference (Tværsektorielle patientforløb)

Implementering af fælles beslutningstagning i forbindelse med organisatorisk ændring af tidspunkt for igangsættelse af fødsel

Implementering af vejlederforum og invers feedback

Implementering og udbredelse af digital forløbsguide på Lungemedicinsk Afdeling, AUH

Implementering af ambulant telemedicin på RHG

Indførelse og fastholdelse af Fælles beslutningstagning (FB) i Kræftafdelingen

Indførelse og fastholdelse af Fælles beslutningstagning (FB) i Kræftafdelingens Team B

Karriereforløb, uddannelse og udvikling af den præhospitale faglighed for akutlæge bilerne i reg. midt. Lokal afdelingslægefunktion

Karriereforløb, uddannelse og udvikling af den præhospitale faglighed på akutlægebilerne i Region Midt

Karriereforløb, uddannelse og udvikling af den præhospitale faglighed på akutlægebilerne i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling i cancercytogenetisk diagnostik af hæmatologiske sygdomme

Optimering af flow i børnemodtagelsen

Optimering af flowet for skadestuepatienter på Regionshospitalet Horsens (tværsektorielle patientforløb)

Optimering af pakkeforløb for primær hjernekræft

Optimering af visitationen af elektive og subakutte patienter til KAG fra hele regionen

Patientdata som klinisk feedback til koagulationslaboratoriet

Projekt Spire - udvikling til forskningsinteresserede kommende afdelingslæger og den regionale kliniske forskning

Regional og lokal implementering af en national klinisk validering af oftalmologien

Revidering og forbedring af retningslinjer for henvisning til rehabilitering

Sundheds-IT på anæstelogisk afdeling

Transplantations ansvarlig afdelingslæge med særlige fagområder

Tværfaglig klinik for patienter med levercirrose

Udvikling af elektronisk overvågningsværktøj til kontrol af foretaget blodprøvetagning ved behandling med biologiske lægemidler

Udvikling af faglig kompetence i innovationsprocesser

Udvikling af fundamentet

Udvikling af lungemedicinsk-reumatologisk samarbejde i klinik og forskning i DC

Udvikling og forbedring af simulationstræning i endourologi og robot kirurgi

Faglige ansvarsområder for afdelingslæger

Forskning - "Primary Investigator"

Softwarerobot til DAD-databasen

MRgFUS

Faglig ansvarlig afdelingslæge for peropeparativ

Bæredygtig kirurgi

Forskning - Brugerstyrede senge og tvang i børne- og ungdomspsykiatrien

Forskning - for afdelingslæger som ikke har en lektoransættelse

Forskning - Forskningsengagement og -aktivitet

Gorm Rondor's laboratorium

Har TMS effekt på negative symptomer ved skizofreni

Henvisning til rygestop, indsats på tværs af hospitalet

Implementering af fagområdet personlig medicin på onkologisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

Innovation/Digitalisering - Opsporing og forebyggelse af komplikationer i efterforløbet af stor abdominal kirurgi

Integration af OPUS i almen psykiatrisk ambulatorium for unge

Intensivbehandling hos den psykiatriske patient

Klinisk implementering af helgonom sekvensering i udredningen af primær immundefekt i Region Midt

Klinisk kommunikationstræning for optimering af fælles beslutningstagning

Kvalitetsansvarlig læge og akkreditering af Patologi

Mødefora med afdelingslægen

Neonatologist performed echocardiography (NPE)certification and accreditation: Establishing a governance structure

Omstrukturering af ambulant aktivitet inden for børnegastroenterologien

RESIST - REDS - STIMULATE

Rettidig opfølgning og behandling af børn med kongenit CMV infektion

Revision af IBD-AmbuFlex

Styrkelse af den neuro-oftalmologiske funktion i Region Midtjylland ved hjælp af tværfagligt samarbejde

Subakut vurdering ved Klinik for Ældresygdomme på hverdage i Akutafdelingen

Sårbare patienter med T1DM

Tovholder for regional aflæsning af hjertestartere (AED) anvendt ved præhospital hjertestop i Region Midt - et forbedringsprojekt

Triage af den akutte kirurgiske patient til operationsstuen på AUH - Et impementerings- og kvalitetssikringsprojekt

Tværfaglig Gigtskole

Tværsektoriel patientforløb: "Fælles endokrinologisk og gynækologisk PCOS-klinik"

Tværsektorielle patientforløb: Socialmedicinsk rådgivning

Type 1 diabetes: diagnosen og det tidlige forløb efter diabetesdebut

Ultralyd af tarm på HAV

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser

Afventer projektbeskrivelser